Budova školy a její proměny

Rekonstrukce budovy gymnázia

Budova dnešního Gymnázia Oty Pavla, postavená v roce 1928 pro tehdejší Masarykovu měšťanskou školu, prošla ve své historii celkem čtyřmi velkými rekonstrukcemi.

K první rekonstrukci budovy lze zařadit původní půdní vestavbu v 60. letech minulého století. Vznikly zde dvě učebny s kabinetem a ponechány byly dvě velké půdy.

V roce 1969 se gymnáziu poprvé od roku 1953 uvolnila celá budova, radotínská základní škola získala totiž novou budovu. Mohla tedy začít druhá významná rekonstrukce, která se týkala především modernizace interiérů a probíhala po celý školní rok 1969/70. V přízemí byla vystavěna ředitelna s kanceláří, v ostatních patrech dvě laboratoře, čtyři kabinety pro sbírky, knihovna a sborovna s hovornou. O dva roky později ještě přibyla nová jazyková laboratoř, v tehdejší době jediná ve Středočeském kraji.

Třetí, nejdéle trvající rekonstrukce budovy v letech 1986 až 1989, si vyžádala vystěhování celého gymnázia do prostor radotínské základní školy, její školní družiny a klubu mládeže. V tomto období budova získala novou fasádu, plechovou střechu a proměnil se kompletně celý interiér školy. Bohužel, špatná kvalita provedení těchto oprav a nezkolaudování učebních prostor ve třetím patře se negativně promítaly do provozu školy více než dvacet následujících let.

Situaci od roku 2003 intenzivně řešilo vedení Gymnázia Oty Pavla se zřizovatelem školy, Magistrátem hlavního města Prahy (MHMP), ale finanční prostředky pro uskutečnění byly přiděleny až pro obě letní období 2010 a 2011. Začala tak čtvrtá významná rekonstrukce budovy školy, která proběhla ve dvou etapách. O letních prázdninách 2010 získala škola nové podkroví včetně střechy a v létě 2011 nová okna, dveře i podlahy. Obě etapy této rekonstrukce významně zlepšily pracovní prostředí pro výuku a žáci získali moderní vybavení chemické i fyzikální laboratoře.

Rekonstrukce podkrovních prostor v létě 2010

Od července do konce října 2010 se uskutečnila kompletní přestavba podkroví včetně vybudování nové střechy. Zřizovatelem bylo Hlavní město Praha, projektové řešení navrhla a zpracovala projektová kancelář AH atelier Praha, stavbu prováděla firma COM–TIP. 

Původní půdní vestavba z 60. let minulého století měla nevyhovující tepelnou izolaci a hlavně přístupovou cestu – vcházelo se po strmém a nízkém schodišti, jehož parametry neodpovídaly stavebním normám již v devadesátých letech. Proto půdní učebna a laboratoř biologie s kabinetem byly po celkové rekonstrukci školy v roce 1989 zkolaudovány pouze jako sklady, i když se v nich učilo.

V první etapě se podařilo realizovat rekonstrukci podkroví a střechy. Nové schodiště ústí do haly v podkroví, z nějž jsou přístupny dva kabinety učitelů, laboratoř biologie, učebna biologie a dále dvě menší učebny pro výuku jazyků. Zároveň byla i nově přestavěna a vybavena chemická laboratoř ve druhém patře.

Vzhledem k tomu, že se stavbu nepodařilo dokončit v plánovaném termínu během prázdnin, byli jsme nuceni přesunout část výuky až do konce října 2010 do dvou učeben radotínské základní školy, část byla řešena provizorně. Dokončovací venkovní stavební práce pokračovaly až do vánočních svátků v roce 2010.

Nové podkrovní učebny byly slavnostně otevřeny za účasti radní pro školství Ing. Marie Kousalíkové a starosty Městské části Praha 16-Radotín Mgr. Karla Hanzlíka, kteří společně se studentkou 3. ročníku Radkou Jarmovou přestřihli vstupní pásku a popřáli pedagogům i studentům Gymnázia Oty Pavla hodně úspěchů ve společné práci. Ředitelka školy RNDr. Jana Hrkalová poděkovala pedagogům za zvládnutí náročného začátku školního roku a seznámila účastníky s hlavními mezníky stavby.

Nová okna, dveře a podlahy v létě 2011

V červnu 2011 jsme školu opět připravili pro rekonstrukci, pro kterou odbor školství MHMP vybral firmu SSK, s.r.o. Znovu se výrazně k lepšímu proměnil interiér i exteriér budovy, která získala všechna nová okna, dveře a podlahy ve třídách. 

Všechny následující opravy se s malým zpožděním stihly do zahájení školního roku 2011/12:

  • výměna všech oken celé budovy školy: stávající špaletová dřevěná okna z roku 1928 byla vyměněna za nová plastová okna stejných rozměrů a na jižní straně byly instalovány venkovní žaluzie dle požadavků hygieny a projektu AH Atelier
  • výměna všech dveří dle hotového projektu AH atelier
  • výměna nevyhovujících podlah (stáří více než 20 let) v sedmi kmenových učebnách, včetně výměny sanitárních koutů v těchto učebnách
  • sanační práce v suterénu a podél celé budovy školy 
  • vzhledem k budování jímek na dešťovou vodu (podmínka stavebního úřadu MČ Praha 16 – Radotín) byly provedeny terénní úpravy školní zahrady a přístupové cesty do učebního pavilonu v zahradě
  • oprava žákovského vchodu do budovy a přístupové cesty žáků do budovy

 

Stavební práce a složité podmínky při zahájení školních roků v letech 2010 i 2011 kladly velké nároky na pedagogy, kteří se vedle svých běžných povinností aktivně podíleli na pracích spojených s rekonstrukcí. Třídy, kabinety i chodby postupně pomáhali uvádět do provozuschopného stavu. Stěhovali nábytek, školní knihovnu, pomůcky, čistili, myli, uklízeli. Kromě toho za ztížených pracovních podmínek proběhly dodatečné maturitní zkoušky, opravné zkoušky, pracovní porady a školení. Za to patří pedagogickému sboru velké poděkování.