Koncepce rozvoje Gymnázia Oty Pavla

Koncepce rozvoje Gymnázia Oty Pavla
2017/18 – 2022/23

 1. Výchovně vzdělávací oblast

 

Ve výchovně vzdělávací oblasti se v období 2017/18 – 2022/23 v rámci zabezpečení kvalitní výuky a přípravy na maturitní zkoušky budeme systematicky věnovat aktualizaci a postupné proměně stávajícího Školního vzdělávacího programu Gymnázia Oty Pavla (ŠVP GOP). V následující tabulce jsou shrnuty nejdůležitější plánované úkoly a cíle v této oblasti, které budou realizovány spolu se stávajícím obsahem ŠVP GOP.

 

 

Rozvoj klíčových kompetencí žáků dle výchovně vzdělávací strategie Školního vzdělávacího programu Gymnázia Oty Pavla

 

 

 

–          Rozvoj počítačové gramotnosti a využití IT pro řešení úkolů v jednotlivých předmětech

–          Rozvoj mezipředmětových vztahů, důraz na spolupráci ICT s ostatními předměty

–          Osvojování znalostí a aplikace aktuálních zásad kybernetické bezpečnosti

–          Aktualizace Pravidel hodnocení jako součásti školního řádu GOP

–          Užití tandemové výuky a vyhodnocení přínosu

–          Užití metody CLIL ve výuce matematiky, biologie, zeměpisu a chemie, vyhodnocení přínosu

–          Podpora rozvoje kritického myšlení včetně vyhotovení konkrétního plánu

–          Uspořádání akademických a projektových dnů, přednášek významných osobností a odborníků z praxe

–          Organizace projektu v souvislosti s oslavou vzniku ČSR 1918

 

 

 

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

 

–          Přizpůsobení stávající individuální práce výchovné poradkyně se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami novým zákonným podmínkám

–          Soustavná podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami formou individuálních vzdělávacích plánů dle nových zákonných podmínek

–          Zajištění kvalitního školení pedagogického týmu

–          Rozvoj spolupráce třídních učitelů a výchovné poradkyně s odborníky a psychology

 

 

Zabezpečení výuky mimořádně nadaných žáků

 

 

–          Cílené rozpoznávání talentu u žáků ve spolupráci s odborníky a psychology

–          Vytváření podmínek pro nadstandardní rozvoj talentovaných žáků v oblasti jejich zájmu formou individuálních vzdělávacích plánů dle nových zákonných podmínek

–          Podpora účasti žáků v předmětových soutěžích a projektech

–          Podpora a vyhledávání spolupráce nadaných žáků s vysokými školami a vědeckými institucemi

–          Rozšíření stávající široké nabídky vzdělávacích kroužků doplňkové činnosti GOP o víkendové volnočasové aktivity pro žáky i pedagogy

 

 

 

 1. Personální oblast

 

V personální oblasti se budeme v období 2017/18 – 2022/23 systematicky věnovat především zabezpečení kvalifikované výuky informačních technologií a fyziky a zároveň podpoře všech pedagogických i nepedagogických pracovníků dle stávajících úkolů ŠVP GOP a následujících nových úkolů a cílů:

 

 • Pokračovat a rozvíjet nově započatou supervizi pedagogů s cílem podpory a vytvoření bezpečného prostředí k řešení jednotlivých problémových situací
 • Pokračovat a dále rozvíjet týmovou spolupráci pedagogického týmu formou moderních metod výuky (tandemová výuka, CLIL,…)
 • Zaškolit a vést nové vedoucí předmětových komisí (změna od školního roku 2017/18) včetně zaškolení v mentoringu a koučinku
 • Podpora vzdělávání pedagogů dle zájmu i nastavených cílů školy prostřednictvím dotace „Podpora vzdělávání a vzájemné spolupráce pedagogů v rámci projektu šablony“
 • Podpora vzdělávání nepedagogů především ve změnách legislativních předpisů
 • Posílení nepedagogických pracovníků a realizace nové kanceláře studijního oddělení
 • Rozvoj spolupráce třídních učitelů a rodičů žáků formou organizace společných akcí
 • Rozvoj spolupráce s MČ Praha 16 – Radotín s cílem zapojit žáky do dobrovolnické činnosti, kulturních, charitativních i jiných projektů MČ
 • Cílený rozvoj komunikace pedagog – žák formou spolupráce s odborníky, osvojením technik mentorského a koučovacího přístupu
 • Umožnit zájemcům mentorský výcvik
 • Umožnit zájemcům výcvik v koučinku

 

 1. Materiálně technická oblast

 

V materiálně technické oblasti rozvoje Gymnázia Oty Pavla nás čekají následující úkoly:

 

Školní rok 2017/18

 

 • V listopadu 2017 dokončit ve spolupráci s odborem školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy dostavbu zahradního pavilonu určeného pro výuku a během školního roku 2017/18 tento pavilon vybavit IT technikou, nábytkem a učebními pomůckami.
 • Dokončit vybudování Wi-Fi sítě v budově i novém pavilonu GOP
 • Modernizovat IT vybavení kabinetů školy
 • Zajištění možnosti zdravého stravování žáků dle nových zákonných norem formou jídelního automatu
 • Zpracovat projekt modernizace IT vybavení a prezenční techniky počítačové učebny a všech tříd školy
 • Zpracovat studii přestavby žákovského vchodu do budovy školy včetně realizace odpočinkové zóny (pingpongový stůl, zahradní šachy, zahradní nábytek) pro žáky i pedagogy na zahradě školy

 

Období 2018/19 – 2022/23

 

 • Realizace projektu modernizace IT vybavení a prezenční techniky počítačové učebny a všech tříd školy
 • Realizace přestavby žákovského vchodu do budovy školy včetně vybudování odpočinkové zóny (pingpongový stůl, zahradní šachy, zahradní nábytek) pro žáky i pedagogy na zahradě školy
 • Průběžné doplňování všech předmětových sbírek novými učebními pomůckami

 

 1. Závěr

 

Gymnázium Oty Pavla patří mezi nejmenší gymnázia v regionu Hlavní město Praha, je jediným gymnáziem ve správním obvodu Praha 16. Více než 60 let zastává svou nezastupitelnou vzdělávací i kulturní roli v hezkém prostředí tohoto dynamicky se rozvíjejícího regionu.

Ekonomická situace organizace není jednoduchá. Vzhledem k absenci tělovýchovného areálu jsou velmi omezené možnosti v tvorbě fondů vlastních finančních prostředků plynoucích z pronájmů budovy.

V pedagogické oblasti dosahuje Gymnázium Oty Pavla stabilně výborných výsledků – v předmětových soutěžích i projektech se žáci GOP v dlouhodobém horizontu umísťují na předních místech v regionu Hl. m. Prahy, regionu Čech i celé ČR.

I v následujícím období 2017/18 – 2022/23 chceme rozvíjet Gymnázium Oty Pavla jako moderní instituci s vysokým standardem vzdělání, která umožňuje více osobní, individuální přístup i v péči o talenty.

 

V Praze dne 18. července 2017        

RNDr. Jana Hrkalová, ředitelka školy