Předměty vyučované na Gymnáziu Oty Pavla

Český jazyk

Český jazyk a literatura je vyučovacím předmětem, ze kterého všichni studenti skládají maturitní zkoušku. Nedílnou součástí studia je četba beletrie a její následné rozbory.

Školní výuka je průběžně doplňována a aktualizována mimoškolními akcemi (divadelními představeními, autorskými čteními, výstavami, návštěvami v redakcích). Naši studenti se často a rádi zapojují do různých tvůrčích projektů (např. Studenti čtou a píší noviny), někteří se pravidelně zúčastňují literárních i jazykových soutěží, ve kterých řada z nich získala ocenění. Dále organizujeme literárněhistorické exkurze a besedy se zajímavými osobnostmi (např. M. Hilským, M. Vieweghem, H. Pavlem).

Vyučující:
Mgr. Martin Bořkovec, Mgr. Pavlína Krupová, Mgr. Vlasta Motlíková, Mgr. Hana Marešová, Mgr. Michaela Šreinová

Profesní příprava

Hodiny profesní přípravy vycházejí z faktů zejména ekonomie a pracovního práva, které se snažíme převádět z roviny teoretické do roviny reálného života. Studenti si uvědomují nejen podstatu fungování hospodářství, ale získávají zároveň pro život celkem praktické znalosti – například na základě jakých smluv mohou vstupovat do pracovních vztahů (a co tyto obnáší), jak se tvoří a vypočítá čistá mzda, co je to zdravotní a sociální pojištění, odkud a kam plynou peníze ve veřejných rozpočtech, kdy mají lidé nárok na různé dávky státní sociální podpory, které bankovní služby můžeme využívat, jaké finanční produkty nám mohou být nabízeny a při kterých být ostražitý. A pokud si naši absolventi budou schopni poradit, kdy a kam jít, o co zažádat, kde, co a jak zaplatit, nebo naopak nárokovat, nebo jak se nenechat oklamat, třeba to bude tak trochu i díky „PéPé“.

Vyučující:
Mgr. Tereza Ledererová, Mgr. Hana Marešová

Výtvarná výchova

V 1. a 2. ročníku šestiletého studia je výtvarná výchova povinný vyučovací předmět po dobu jednoho pololetí s dotací 2 hodiny týdně. V druhém pololetí mají žáci hudební výchovu.

Pro 1. a 2. ročník čtyřletého studia a odpovídající ročníky šestiletého studia si žáci volí mezi výtvarnou a hudební výchovou. Zvolený předmět je povinný po celé dva roky s hodinovou dotací 2 hodiny týdně. Jako nástavbová část je pro poslední dva roky studia zařazen volitelný předmět Dějiny umění (2 hodiny týdně).

Výuka probíhá v učebně školy, která je k tomuto účelu určena. Je realizována formou různých vyučovacích metod. Žáci mají možnost výběru prostředků, které jim nejvíce vyhovují a které chtějí dále rozvíjet: kresba, malba, grafika apod.

Vyučující:
Mgr. Pavlína Krupová, Mgr. Zdena Veselá

Tělesná výchova

V hodinách tělesné výchovy probíhá výuka podle učebních plánů – standardní sporty a míčové hry. Výuku obohacujeme o další sportovní aktivity např. základy golfu, badminton, frisbee, bruslení (lední i in-line), lezení na umělé stěně, plavání.

Žáci se zúčastňují soutěží a turnajů obvodního až celorepublikového rozsahu.

Každoročně pořádáme školní sportovní turnaje a sportovní den.

Součástí výuky jsou sportovní kurzy – základní lyžařský, zahraniční lyžařský zájezd s výukou carvingu, herní a vodácký.

Vyučující:
Mgr. Tomáš Dostál, Mgr. Lenka Janáková, Mgr. Iva Jiroušková, Mgr. Vlasta Motlíková, Mgr. Luděk Sedlák

Hudební výchova

Hudební  výchova  se u nás provozuje v jedné z nepochybně nejpříjemnějších tříd naší školy. Hudebna  je určena pro šestnáct studentů, svým uživatelům nabízí kvalitní audio i video techniku, k dispozici je slušné piáno a hlavně, přechází se tam z hlavní budovy přes naši milou zahrádku.

V tomto poněkud neškolním prostředí se studenti seznamují s dějinami hudby vážné i populární, ve výkladu, při poslechu četných ukázek, sledování filmů. Hudební teorii, zápisu not a stupnicím se spíše vyhýbáme, mnozí studenti o této problematice vědí své a ti ostatní to nepotřebují.

V každé dvouhodinové lekci se zpívá, s doprovodem klavíru, hromadně a s radostí. Vybíráme písně oblíbené a zvládnutelné,  aby studenti měli  ze společného zpěvu skutečné potěšení. Žáci, kteří zpívají  s největším nadšením a nasazením, jsou přesvědčováni ke vstupu do školního smíšeného pěveckého sboru Columbella.

Vyučující:
Mgr. Michaela Šreinová, Mgr. Pavlína Krupová

Výchova ke zdraví

Předmět Výchova ke zdraví se zaměřuje na získávání teoretických i praktických dovedností aktivně podporovat a poznávat zdraví své i druhých. Snahou je uplatňovat nejen získané vědomostí, ale především utvářet si vlastní náhled, získávat zkušenosti a dovednosti pro každodenní život a schopnost je aplikovat.

Ve výuce se budou uplatňovat hlavně formy diskuse, videozáznamy, praktická procvičení, besedy s odborníky (záchranáři, požárníci a další).

Náplní předmětu je především oblast 1.pomoci a výživy. Předmět je vyučován v 1. ročníku čtyřletého studia a ve 3. ročníku šestiletého studia s dotací jedné hodiny týdně.

Vyučující:
Mgr. Ivana Jiroušková

Společenské vědy

Předmět označený souhrnně jako „Společenské vědy“ zastřešuje ve svých dílčích oborech možnosti pro ucelený a realistický pohled na společenské jevy a procesy, jichž se přímo účastníme nebo je zprostředkovaně vnímáme. Tvoří je náhledy do těchto oborů: psychologie, sociologie, ekonomie, práva, politologie, náboženství, filosofie a mezinárodních vztahů.

V prvním a druhém ročníku šestiletého cyklu jsou žákům nabízeny rozmanité kapitoly z jednotlivých společenskovědních disciplín, s jejichž hlubší charakteristikou i obsahem se žáci setkávají postupně ve vyšších ročnících.

Hlavní snahou předmětu je pomoci žákům, aby se lépe orientovali ve skutečnostech, které nás každodenně obklopují, zprostředkovat  žákům představu o náplni jednotlivých společenských disciplín a tím rozšířit obzory při výběru budoucího vysokoškolského studia a profesní orientace.

Vyučující:
Mgr. Hana Marešová, Mgr. Ivan Prchlík Ph.D.

Dějepis

Dějepis jako povinný předmět se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku čtyřletého studia a v 1. až 5. ročníku šestiletého studia. Ve třetím a čtvrtém (pátém a šestém) ročníku mají žáci možnost rozšiřovat a prohlubovat své znalosti v rámci volitelného předmětu seminář z dějepisu.

Ve výuce dějepisu jsou kombinovány různé formy a metody. Vedle výkladu učitele je důraz kladen na aktivní přístup žáka – práce s učebnicí i s jinými zdroji informací, referáty, diskuse. Při výuce jsou využívány dokumenty, mapy, videoprojekce aj. Nedílnou součástí výuky dějepisu jsou tematické exkurze, které učivo doplňují a rozšiřují.

Učivo dějepisu se prolíná i s učivem dalších předmětů, zejména českého jazyka, základů společenských věd, zeměpisu a estetické výchovy. Těžiště dějepisného vyučování spočívá v pochopení vztahů, souvislostí a procesů. Důraz je kladen na dějiny 19. a 20. století, které bezprostředně souvisejí se současností a v nichž je možné vysledovat počátky jevů ovlivňujících současnost a na pochopení národních dějin, které jsou prezentovány v širších souvislostech evropských a světových dějin.

Vyučující:
Mgr. Martin Bořkovec, Mgr. Vladimír Cieslar

Biologie

Biologie je zařazena v 1. až 3. ročníku čtyřletého a 1. až 5. ročníku šestiletého studia v rozsahu 2 hodiny týdně, ve dvou ročnících jsou zařazena praktická cvičení. Studenti mají možnost zvolit si pro 3. a 4. ročník čtyřletého (resp. v 5. a 6. šestiletého) studia Seminář z biologie. Biologie společně s fyzikou, chemií, geologií a zeměpisem umožňuje uceleně poznat strukturu a základní principy fungování přírody. Seznamuje žáka s původem a vývojem života, s formami, stavbou a funkcemi živých soustav, zabývá se jejich významem v přírodě i pro člověka. Jejím cílem je podpora uplatnění teoretických poznatků v každodenním životě (pěstování rostlin, chov zvířat, péče o lidské zdraví). Výuka ve škole je hojně doplňována exkurzemi do přírody i do expozic a provozů odborných institucí.

Vyučující:
Mgr. Petr Koubek, Tomáš Melcher, RNDr. Jiřina Svobodová

Zeměpis

Vyučovací předmět Zeměpis vznikl ze vzdělávacího oboru RVP Geografie.
Zeměpis má přírodovědný i společenskovědní charakter a úzce souvisí s ostatními obory oblasti Člověk a příroda a Člověk a společnost. Integruje tematické okruhy průřezových témat Výchova k myšlení v evropských souvislostech a Environmentální výchova. Součástí předmětu jsou nově i očekávané výstupy a učivo z geologie.

Předmět je zařazen do 1., 2., 3., 4. a 5. ročníku šestiletého gymnázia a 1., 2. a 3. ročníku čtyřletého gymnázia v časové dotaci 2 hodiny týdně. Vážní zájemci si mohou v posledních 2 letech studia zvolit volitelný předmět Seminář ze zeměpisu.

Upřednostňovanou formou výuky je výuka ve třídách s využitím školních atlasů a nástěnných map, která je doplňována promítáním videopořadů, exkurzemi a návštěvami aktuálních zeměpisných výstav. Důležitou součástí hodin jsou pravidelné zeměpisné aktuality, referáty a prezentace žáků. Učivo je také realizováno aktivními metodami výuky (skupinová práce, projekty, řešení zeměpisných soutěží, hry, diskuse, vyhledávání informací).

Vyučující:
Mgr. Tomáš Dostál, Mgr. Lenka Janáková

Matematika

V 1. a 2. ročníku šestiletého studia má matematika dotaci 4 hodiny. V obou ročnících jsou dvě hodiny cvičení, při kterých je třída rozdělena na dvě skupiny. V prvním ročníku je navíc jedna hodina matematiky v anglickém jazyce, kde si žáci osvojí matematickou terminologii s cílem naučit se orientovat v anglicky psaném textu. Používají software Geogebra s nastaveným anglickým jazykem.

Ve čtyřletém studiu a odpovídajících ročnících šestiletého studia má matematika hodinovou dotaci 4-4-3-3 (hodiny v jednotlivých ročnících). V každém ročníku je z toho jedna hodina cvičení. Na předmět matematika navazuje v posledních dvou ročnících studia volitelný seminář s dvouhodinovou dotací.

Vyučující:
Mgr. Šárka Blažíčková, Mgr. Jitka Frouzová, RNDr. Jana Hrkalová, Bc. Martina Chamrová, RNDr. Pavel Novotný, Mgr. Luděk Sedlák,

Informační a komunikační technologie

Výuka probíhá v odborné učebně vybavené 17 počítači, které jsou součástí školní počítačové sítě s připojením k internetu.

Předmět má převážně aplikační zaměření. Rozvíjí schopnosti studentů vyhledávat, třídit a zpracovávat informace s využitím digitálních technologií. Studenti zpracovávají textové dokumenty, data v tabulkách a databázích. Osvojují si správné zásady ovládání počítače a internetové komunikace z hledisek technologických, bezpečnostních i etických. Získávají dovednosti při vytváření a úpravách vektorové grafiky a digitálních fotografií. Učí se správně vytvářet počítačové prezentace a jednoduché weby. Seznámí se se základy algoritmizace, programování a robotiky.

Pro zájemce nabízíme dvouletý volitelný předmět programování, ve kterém mohou studenti hlouběji rozvíjet své algoritmické myšlení a systémový přístup k řešení problémů.

Vyučující:
Mgr. Šárka Blažíčková, RNDr. Bohumil Černocký, Bc. Martina Chamrová

Fyzika

V předmětu fyzika rozvíjíme poznatky studentů o fyzikálních jevech a formujeme je do uceleného
systému vědomostí o zákonitostech přírodních dějů.
Na příkladech z běžného života a z technické praxe se studenti učí chápat široké možnosti aplikací fyziky, správně hodnotit jejich význam a kriticky posuzovat důsledky pro člověka a jeho životní prostředí. Studenti poznávají teoretické a experimentální fyzikální metody a s využitím vhodných matematických nástrojů a informačních technologií rozvíjejí své dovednosti tyto metody efektivně aplikovat při řešení praktických problémů a při laboratorních měřeních. Na podporu výuky postupně doplňujeme moderní pomůcky, rozšiřujeme možnosti školní měřicí techniky, využíváme odborná videa a počítačové programy.

Pro zájemce nabízíme dvouletý volitelný předmět seminář z fyziky, který rozšiřuje obsah povinné
výuky fyziky na úroveň požadavků k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ technického a přírodovědného zaměření.

Vyučující:
RNDr. Bohumil Černocký, Bc. Martina Chamrová, Mgr. Markéta Mlynářová

Chemie

Chemie je zařazena v 1. až 3. ročníku čtyřletého, resp. v 1. až 5. ročníku šestiletého studia v rozsahu 2 hodiny týdně, ve dvou ročnících jsou zařazena praktická cvičení. Ve dvou nejvyšších ročnících studia je výuka rozšířena ve volitelném předmětu Seminář z chemie. Chemie seznamuje žáka se zákonitostmi struktury a přeměn látek. Náplň předmětu v rámci mezipředmětových vztahů přímo souvisí s výukou fyziky a biologie. Přestože je náplní i ryze teoretické učivo, hlavní část je zaměřena na popis látek a dějů běžně známých a významných pro řadu oblastí praktického života (výroba potravin, stavebnictví, geologické děje, voda v přírodě, biogeochemické cykly prvků, metabolické procesy, jaderná technologie aj.), a proto pro poznání světa, který člověka obklopuje a který člověk vytváří, zásadního významu.

Vyučující:
Mgr. Jitka Frouzová, PhDr., Mgr. Petr Koubek, Bc. Vojtěch Ryvola, RNDr. Jiřina Svobodová, Bc. Dominik Tománek

Anglický jazyk

Výuka je založena na komunikativnosti a rozvíjení všech řečových dovedností. Studenti posilují tyto dovednosti v rozhovorech a diskuzích, píší kompozice, zpracovávají individuální a týmové projekty, přičemž konečným výstupem jsou jejich veřejné prezentace.

Studenti se mohou účastnit soutěží, chodíme do divadla a jezdíme na zahraniční zájezdy.

Konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím
Výuka je primárně zaměřena na prohlubování slovní zásoby a zlepšení komunikativních dovedností v rámci rozličných konverzačních témat.

Seminář z anglického jazyka – náplní je komplexní i detailnější náhled do britské a americké historie i literatury formou multimediálních prezentací.

Kurz FCE – nepovinný kroužek připravující ke složení mezinárodní zkoušky.

Vyučující:
Mgr. Lucie Kloučková, Mgr. Tereza Lederová,  Mgr. Zuzana Pomahačová, Mgr. Jana Stenská, Mgr. Šárka Sukeníková

Francouzský jazyk

Jedním z cizích jazyků tradičně vyučovaných na naší škole je jazyk francouzský. Vyučuje se s různou hodinovou dotací od prvního do závěrečného ročníku. Studenti druhého ročníku a kvarty si mohou zvolit dvouhodinovou konverzaci ve francouzském jazyce, během které zdokonalují základní řečové dovednosti (porozumění poslechu a textu, projev ústní i písemný), to vše na úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Ve třetím a ve čtvrtém ročníku se studenti mohou zapsat do volitelného dvouhodinového semináře, během kterého se připravují k profilové části státní maturity a na podkladě probíraných témat opět rozvíjejí své řečové dovednosti.

První rok také využíváme k přípravě mezinárodní zkoušky DELF B1. Mnoho studentů si tak může zapsat do životopisu, že vlastní diplom DELF, tedy mezinárodně uznávaný doklad o dosažené úrovni francouzštiny. Diplom úrovně B1 nabývá na důležitosti i proto, že jím může být nahrazena profilová maturitní zkouška z francouzštiny. 

Toto zažíváme při mimoškolních aktivitách – poznávací zájezdy do Provence, Paříže, Švýcarska, Normandie. Návštěvy Francouzského institutu ve Štěpánské. „Schůzky“ s francouzskými malíři ve Veletržním paláci. Studenti – „průvodci Prahou ve francouzštině“.

Vyučující:
Mgr. Jaroslava Duroňová, Mgr. Božena Kohoutová

Německý jazyk

V základních kurzech používáme učebnice „Německy s úsměvem nově“ a „Studio d“, se kterými studenti dosáhnou úrovně B1.V šestiletém studiu navazujeme učebnicemi řady „Em“, které se pohybují na úrovni B1+ až B2. Ve druhém ročníku a v sekundě mají studenti navíc možnost zvolit si jednoletou konverzaci, na kterou navazuje dvouletý seminář přípravy na maturitu. Zájemci o studium technických nebo obchodních oborů mohou navíc zvolit přípravu na mezinárodně uznávanou zkoušku „Zertifikat Deutsch“ (B1) nebo „Goethe-Zertifikat B2“.

Přejeme všem studentům hodně úspěchů při studiu němčiny a hodně nových zážitků na zahraničních zájezdech, které organizujeme.

Vyučující:
Mgr. Jana Kratochvílová, Mgr. Karolína Nedomová, PhDr. Jitka Voršilková