Přijímací řízení

Celkový počet přihlášených uchazečů (ke dni 4. 3. 2021)

0
Šestileté studium
0
Čtyřleté studium

Výsledky přijímacího řízení 2020

Přijímací řízení 2021

Ve školním roce 2021/22 bude otevřena jedna třída čtyřletého studia se všeobecným zaměřením a jedna třída šestiletého studia (pro žáky ze 7. tříd základních škol) všeobecného zaměření s rozšířenou výukou anglického jazyka.

Čtyřleté studium

V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do oboru Gymnázium čtyřleté (79-41-K/41) musí všichni uchazeči o tento obor vykonat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.

Přijímací zkoušky 1. kola přijímacího řízení do čtyřletého studia se budou konat 3. a 4. května 2021. Jednotné testy zpracovává Centrum zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV). Testy pro uchazeče z 9. ročníku základní školy vychází z obsahu vzdělávání na prvním i druhém stupni základní školy, v testech jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené.

Šestileté studium

V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 musí všichni uchazeči o studium v oboru Gymnázium šestileté (79-41-K/61) vykonat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.

Přijímací zkoušky 1. kola přijímacího řízení do šestiletého studia se budou konat 5. a 6. května 2021. Jednotné testy zpracovává Centrum zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV). Testy pro uchazeče ze 7. ročníku základní školy vychází z obsahu vzdělávání na prvním i druhém stupni základní školy, v testech jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené.

Informace pro zákonné zástupce

Sdělení MŠMT:

„V případě, že uchazeč nepředloží v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění před prvním vstupem do budovy a neexistuje žádná možnost, jak by toto prohlášení mohl před zahájením přijímacího řízení dodat, nemůže být do budovy na vykonání přijímacího řízení vpuštěn. Pokud po té dodá do tří dnů písemnou omluvu řediteli školy, může být zařazen na náhradní termín přijímacího řízení.”

Více v dokumentu MŠMT “Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří do konce školního roku 2019/2020

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

  • čtyřleté studium v úterý 16. června 2020 v odpoledních hodinách
  • šestileté studium v úterý 16. června 2020 v odpoledních hodinách

Nahlížení do spisů a testů přijímacího řízení

  • úterý 16. června 2020 od 8:00 do 9:00 v budově školy

Zápisové lístky

Vyplněné zápisové lístky odevzdávejte paní Janě Špaňhelové (tel.: 776 146 688, e-mail: jana.spanhelova@gop.cz)

  • čtyřleté studium od 17. června nejdéle do 23. června 2020 od 8 do 14 hodin
  • šestileté studium od 17. června nejdéle do 23. června 2020 od 8 do 14 hodin

Žádost o nové rozhodnutí

Po termínu odevzdání zápisových lístků budou moci být na uvolněná místa přijati uchazeči, kteří plnili kritéria přijímacího řízení. Na několik neobsazených míst budou přijímání na základě žádosti o nové rozhodnutí další uchazeči, a to pouze podle výsledného pořadí přijímacího řízení.

Žádost zákonný zástupce zašle do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání. Vzor žádosti o vydání nového rozhodnutí (stáhnout).

Přihlášky k přijímacímu řízení

Formuláře přihlášek

Termín podání přihlášek k přijímacímu řízení je 1. březen 2021. Povinnou přílohou přihlášky ke studiu je prohlášení zákonného zástupce o osobní datové schránce. Pokud zákonný zástupce zvolí pro doručení místo adresy trvalého bydliště číslo své datové schránky, musí být tato datová schránka zřízena pouze pro doručování fyzické osobě – zákonnému zástupci.

Z důvodu závažné epidemiologické situace upřednostňujeme podání přihlášek ke studiu (současně s povinnou přílohou) prostřednictvím České pošty nebo datové schránky (qe4yks2) před osobním doručením do kanceláře školy. Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře není vyžadováno. Děkujeme za pochopení.

Úřední hodiny pro podání přihlášek

Vyřizuje paní Jana Špaňhelová (tel. 776 146 688), kancelář v přízemí školy.

Úřední hodiny:

po-pá 9:00 – 12:00

Úřední hodiny v období jarních prázdnin (22. – 26. 2. 2021):

po, út 7:30 – 15:00
st 7:30 – 17:00
čt, pá 7:30 – 15:00

Obecné informace k přijímacímu řízení

Vzorové testy