Přijímací řízení

Počet evidovaných přihlášek po uzávěrce

0
Šestileté studium
0
Čtyřleté studium

Výsledky přijímacího řízení 2023

Přijímací řízení 2021

Ve školním roce 2021/22 bude otevřena jedna třída čtyřletého studia se všeobecným zaměřením a jedna třída šestiletého studia (pro žáky ze 7. tříd základních škol) všeobecného zaměření s rozšířenou výukou anglického jazyka.

Důležitý pokyn k náhradnímu termínu přijímacích zkoušek

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na naši škole, a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu, pokud potvrdí řediteli školy do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku. Toto nemusí potvrzovat uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo.

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Viz. dokument MŠMT: Opatření obecné povahy, Přijímací zkoušky – dodatek (stáhnout PDF)

Informace pro zákonné zástupce

Sdělení MŠMT:

„V případě, že uchazeč nepředloží v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění před prvním vstupem do budovy a neexistuje žádná možnost, jak by toto prohlášení mohl před zahájením přijímacího řízení dodat, nemůže být do budovy na vykonání přijímacího řízení vpuštěn. Pokud po té dodá do tří dnů písemnou omluvu řediteli školy, může být zařazen na náhradní termín přijímacího řízení.“

Více v dokumentu MŠMT “Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří do konce školního roku 2019/2020

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

  • čtyřleté studium v úterý 16. června 2020 v odpoledních hodinách
  • šestileté studium v úterý 16. června 2020 v odpoledních hodinách

Nahlížení do spisů a testů přijímacího řízení

  • úterý 16. června 2020 od 8:00 do 9:00 v budově školy

Zápisové lístky

Vyplněné zápisové lístky odevzdávejte paní Janě Špaňhelové (tel.: 776 146 688, e-mail: jana.spanhelova@gop.cz)

  • čtyřleté studium od 3. května nejdéle do 16. května 2023 od 8 do 14 hodin
  • šestileté studium od 3. května nejdéle do 16. května 2023 od 8 do 14 hodin

Žádost o nové rozhodnutí

Po termínu odevzdání zápisových lístků budou moci být na uvolněná místa přijati uchazeči, kteří plnili kritéria přijímacího řízení. Na několik neobsazených míst budou přijímání na základě žádosti o nové rozhodnutí další uchazeči, a to pouze podle výsledného pořadí přijímacího řízení.

Žádost zákonný zástupce zašle do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání. Vzor žádosti o vydání nového rozhodnutí (stáhnout).

Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2024/25

 Pozn.: finální podoba bude aktualizována dle schválené nové legislativy

Ve školním roce 2024/25 budou otevřeny tři třídy:

 

Všichni zájemci o studium budou skládat celostátní jednotné přijímací zkoušky formou písemného testu ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace.

Přijímací řízení pro zájemce o ŠVP PROUD bude doplněno školní přijímací zkouškou, která bude zahrnovat odevzdání vlastního portfolia a ústní pohovor.  Podrobná kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna k 31. 1. 2024 na adrese www.gop.cz.

Jednotné přijímací zkoušky 1. kola přijímacího řízení se budou konat ve dnech 12. a 15. dubna 2024 pro čtyřleté studium a 16. a 17. dubna 2024 pro šestileté  studium. V rámci přijímacího řízení bude také hodnocen prospěch ze základní školy a umístění na předních místech v obvodních a krajských kolech předmětových soutěží, které musí být doloženo diplomem či potvrzením v přihlášce ke studiu. Termín podání přihlášek ke studiu bude upřesněn do konce ledna 2024.

Portfolia uchazečů o obor 79-41-K/41, ŠVP GOP PROUD, se odevzdávají osobně v sekretariátu školy u paní Sedlákové nebo prostřednictvím poštovních služeb nejdéle do 20. 2. 2024 v úředních hodinách takto:
2. 2. – 9. 2. 2024 od 9 h do 13 h,
12. – 20. 2. 2024 od 8 do 11:30 h a od 13 do 15 h.

Charakteristika studia na GOP

Úřední hodiny pro podání přihlášek

Vyřizuje paní Jana Špaňhelová (tel. 776 146 688, jana.spanhelova@gop.cz), kancelář v přízemí školy.

Úřední hodiny:
po-pá 9:00 – 12:00

Z organizačních důvodů upřednostňujeme podání přihlášek ke studiu (současně s povinnou přílohou) prostřednictvím České pošty před osobním doručením do kanceláře školy.

Při odeslání formou datové schránky (qe4yks2) je nezbytné provést autorizovanou konverzi přihlášky.

Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře není vyžadováno.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášky k přijímacímu řízení

Termíny přijímacích zkoušek

Čtyřletý obor vzdělání:
I. termín čtvrtek 13.dubna 2023,
II. termín pátek 14.dubna 2023

Šestiletý obor vzdělání:
I. termín pondělí 17.dubna 2023,
II. termín úterý 18.dubna 2023

Náhradní termín:
I. termín středa 10.května 2023,
II. Termín čtvrtek 11.května 2023

Formuláře přihlášek

Termín podání přihlášek k přijímacímu řízení je 1. březen 2023. Povinnou přílohou přihlášky ke studiu je prohlášení zákonného zástupce o osobní datové schránce. Pokud zákonný zástupce zvolí pro doručení místo adresy trvalého bydliště číslo své datové schránky, musí být tato datová schránka zřízena pouze pro doručování fyzické osobě – zákonnému zástupci.

Pro oba obory gymnázium čtyřleté, šestileté není legislativně stanoveno potvrzení zdravotní způsobilosti.

Úřední hodiny pro podání přihlášek

Vyřizuje paní Jana Špaňhelová (tel. 776 146 688, jana.spanhelova@gop.cz), kancelář v přízemí školy.

Úřední hodiny:
po-pá 9:00 – 12:00

Úřední hodiny v období 20. – 28. 2. 2023:
po, út 7:30 – 15:00; St 7:30 – 17:00; čt, pá 7:30 – 15:00

Z organizačních důvodů upřednostňujeme podání přihlášek ke studiu (současně s povinnou přílohou) prostřednictvím České pošty před osobním doručením do kanceláře školy.

Při odeslání formou datové schránky (qe4yks2) je nezbytné provést autorizovanou konverzi přihlášky.

Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře není vyžadováno.

Děkujeme za pochopení.

Obecné informace k přijímacímu řízení (školní rok 2023/24)

Vzorové testy

Stravování

Žáci Gymnázia Oty Pavla se stravují ve Školní jídelně Radotín http://www.sjradotin.cz/