Informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a vyhlášky č. 515/2020 Sb.
Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

 1. Název: Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520.
  1.1 Právní forma: Příspěvková organizace hl. m. Prahy zřízená usnesením RHMP č. 550 ze 3.
  dubna 2001, zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO: 600005500, zapsaná v RARIS
 2. Důvod a způsob založení: Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 je střední školou
  zřízenou Hlavním městem Prahou se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1. Škola je
  příspěvkovou organizací s právní subjektivitou.
  Rozhodnutím MŠMT ČR č.j.34009/200-14 ze dne 1.1.2001 přešla organizace k 1.1.2001 do působnosti
  kraje Hlavní město Praha. Zřizovací listina s účinností 1.1.2001 byla vydána dne 3.4.2001 na základě
  usnesení Rady hl. m. Prahy č. 550. Tato byla změněna 2.11.2020, usnesením Zastupitelstva hl. m.
  Prahy č. 20/68 ze dne 15.10.2020
  Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
  středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými
  prováděcími předpisy. Škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku
  rozhodnutím zřizovatele.
 3. Organizační struktura: Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitelka, resp.
  ředitel (dále jen „ředitelka“). Ředitelka činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech
  věcech. Do funkce je jmenována a může být odvolána v souladu s § 166 školského zákona a
  vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.
 4. Kontaktní spojení: Viz rubrika www.gop.cz/kontakt/
  4.1 Kontaktní poštovní adresa: Gymnázium Oty Pavla Loučanská 520 153 00 Praha 5 –
  Radotín
  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Gymnázium Oty Pavla Loučanská 520 153 00 Praha 5 –
  Radotín
  4.3 Úřední hodiny: Pracovní dny od 7:30 do 16:00
  4.4 Telefonní čísla Sekretariat školy: 257 911 680 + linka jednotlivých pracovníků Kancelář školy:
  257 912 036
  4.5 ID datové schránky: qe4yks2
  4.6 Adresa internetové stránky: www.gop.cz
  4.7 Adresa e-podatelny: —–
  4.8 Další elektronické adresy: K dispozici na www.gop.cz/gop/lide/
 5. Případné platby lze poukázat: PPF banka, účet č. 2002630021/6000
 6. IČ: IČ 61384992
 7. DIČ: CZ 61384992
 8. Dokumenty: —–
  8.1 Seznamy hlavních dokumentů: Školní řád na www.gop.cz/studium/skolni-rad/
  Školní vzdělávací program na www.gop.cz/studium/obory/
  Výroční zpráva za příslušný školní rok na www.gop.cz/gop/vyrocni-zpravy/
  8.1.2. Dokumenty podléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout:
  Zřizovací listina školy rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku – v listinné podobě v ředitelně.
  Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce – v listinné podobě v kanceláři školy a dále ve
  výročních zprávách.
  Školní řád, rozvrh vyučovacích hodin – v listinné podobě v ředitelně školy
  Dokumentace BOZP a PO – v listinné podobě v ředitelně školy
  Účetní, majetková a hospodářská dokumentace – v listinné podobě v ředitelně školy a dále
  v elektronické podobě na webu školy.
  Soubor vnitřních směrnic a předpisů – v listinné podobě v kanceláři školy
  8.1.3. Dokumenty nepodléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout pouze při
  prokázání oprávněného zájmu (zejména zákonným zástupcem dítěte). Nahlížení může proběhnout
  formou předložení částečně anonymizované kopie dokumentu v případě, že dokument obsahuje též
  údaje, do kterých nahlížející není oprávněn nahlédnout
  Knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky
  – v listinné/elektronické podobě v ředitelně školy
  Třídní kniha, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu
  – po předchozí domluvě s ředitelem školy
  Doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho
  ukončování – v listinné/elektronické podobě v ředitelně školy
  Záznamy z pedagogických rad – v listinné/elektronické podobě v ředitelně školy
  Plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a kontrolních zjištěních –
  v listinné / elektronické podobě v ředitelně školy
  8.2 Rozpočet: Zpráva o výsledku hospodaření za příslušný kalendářní rok www.gop.cz/gop/vyrocnizpravy/
 9. Žádosti o informace: Žádosti o informace se posílají na adresu sekretariat@gop.cz, případně
  přímo ředitelce školy
 10. Příjem žádostí a dalších podání: Poštou na adresu školy (adresovat ředitelce školy),
  elektronicky na sekretariat@gop.cz
 11. Opravné prostředky: Opravné prostředky se podávají písemně na adresu školy (adresovat
  ředitelce školy), lhůta pro podání se řídí příslušnými právními předpisy dle opravného prostředku.
  Dále lze podat odvolání proti rozhodnutí podle §15 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Odvolání
  se podává pouze písemně odboru školství a mládeže MHMP prostřednictvím ředitelství školy.
  Odvolání musí obsahovat název rozhodnutí, proti kterému se příslušná osoba odvolává, jeho datum a
  číslo jednací. Zvláštní formulář se nevyžaduje. Případné další náležitosti jsou uvedeny v poučení u
  každého rozhodnutí.
 12. Formuláře: Uvolnění z tělesné výchovy – v kanceláři zástupce ředitelky školy Přihláška na
  střední školu – www.msmt.cz
 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací: Pro popisy postupů a návody pro
  řešení nás kontaktujte na adrese sekretariat@gop.cz Lhůty pro řešení jsou ve Správní řád. Životní
  situace související se školou a jejich řešení jsou na Portálu veřejné správy.
 14. Předpisy: —–
  14.1 Nejdůležitější používané předpisy:
  Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
  (školský zákon) v platném znění
  zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění
  zákon č. 500/2004 S. správní řád
  zákon č. 262/2006 S. zákoník práce v platném znění
  zákon č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších
  organizacích a orgánech v platném znění
  zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění
  zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění
  zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění
  zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v platném znění
  14.2 Vydané právní předpisy: Školní řád na www.gop.cz/studium/skolni-rad/.
 15. Úhrady za poskytování informací: Sazba nákladů na pořízení informace činí:
  Viz. „Sazebník úhrad za poskytování informací“
  15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací —–
 16. Licenční smlouvy —–
 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva na www.gop.cz/gop/vyrocni-zpravy/